Shop

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.denoise.pl (zwany dalej: DENOISE jest prowadzony przez, Annę Lach. Adres prowadzonej działalności: ul. Przedwiośnie 27/2 91-40 Łódź. Nr telefonu +48 xxx xxx xxx.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt zeSprzedawcą:
  • DENOISE Anna Lach, ul. Przedwiośnie 27/2, 91-490 Łódź
  • numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48xxx xxx xxx
  • adres poczty elektronicznej: biuro@denoise.pl
 3. Ceny wszystkich widocznych nastronach Sklepu internetowego DENOISE towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące nastronie internetowej sklepu DENOISE, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca doczasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych nastronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane nastronie sklepu internetowego DENOISE pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z 3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. Dozłożenia zamówienia w sklepie internetowym DENOISE konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 9. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna ipapierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego DENOISE mogą być nagrywane i  Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 • 2 Transakcja
 1. Zamówienia wsklepie internetowym DENOISE można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany dopodania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Pokomunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Informacje zawarte wpotwierdzeniu, o którym mowa w  2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki pozawarciu umowy. 
 • 3 Płatność
 1. Wsklepie DENOISE istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelew nakonto bankowe,
  2. płatność zaposrednictwe operatora Przelewy 24
 2. Przelew nakonto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu Przelewy 24, za pomocą kart płatniczych, BLIK, przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta DENOISE w serwisie PayU.
 3. Zamoment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto DENOISE w serwisie Przelewy 24(w przypadku płatności przelewem na konto).
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną okoszty transportu.
 5. Sklep ma prawo do odmowy realizacji złożonego przez klienta zamówienia w przypadku błędnych danych teleadresowych lub braku autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych.
 • 4  Dostawa
 1. Czas wysyłki towarów jest oznaczony nastronach Sklepu internetowego DENOISE i wynosi 3 dni od daty zakupu towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła bez zbędnej zwłoki. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez sklep internetowy DENOISE . Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 72 godziny następujących po sobie dni roboczych.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką wewspółpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy
 3. Kupujący maobowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego DENOISE i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 4. Wprzypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w  6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 5. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony odobjętości towarów i widoczny jest przy każdym zamówieniu towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 6. Wmomencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie zustawą z 5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Wprzypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie Sklepu internetowego DENOISE. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
  o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Zwracany wzwiązku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 4. Kupujący zobowiązany jest dodokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od  Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Koszty odstąpienia od Umowy ponosi Kupujący. Kupujący maobowiązek należycie        zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w 
 6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo doodmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 7. Płatność za zwrócony towar, pomniejszona o koszty transportu, zostanie zwrócona Kupującemu nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od 
 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, októrym mowa w  5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się zezwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 10. Pootrzymaniu i przyjęciu towaru sklep DENOISE wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 11. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się ztreścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 • 6 Reklamacje i zwroty
 1. Jeżeli poprzejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  • jeżeli jest konsumentem (wrozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  • jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację ztytułu rękojmi za 
 2. Transport wprzypadku skierowania reklamacji pokrywa Sprzedający, za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. DENOISE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za 
 3. Kupujący powinien przesłać informacje otym fakcie poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie sklepu. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór wobecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 5. DENOISE odpowiada ztytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w  6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego nastronie sklepu internetowego DENOISE, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane nastronie sklepu internetowego DENOISE towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia wsklepie internetowym DENOISE jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę DENOISE danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. DENOISE informuje, żedane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327, jako administratora danych (60-327 Poznań, Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez  
 5. DENOISE informuje, żedane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez DENOISE dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 6. DENOISE szanuje prawa Kupujących doprywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne na stronie sklepu wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 7. DENOISE informuje, żedane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez DENOISE dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 8. Wsprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Podmiot korzystający zestrony sklepu internetowego DENOISE zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 10. DENOISE nie ponosi odpowiedzialności zaszkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności zaszkody ikrzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.denoise.pl