about

DENOISE wykiełkował kilka lat temu, choć w zasadzie zawsze był gdzieś obok. Jest naturalnym etapem moich dotychczasowych działań: tworzenia wnętrz, produkcji sesji zdjęciowych, stylizacji i grafiki. 

DENOISE narodził się z potrzeby wygody, stylu i jakości. Adresowany jest głównie do ludzi, których rytm życia/pracy nie zamyka w ramach czasu czy przestrzeni. Dla wszystkich otwartych głów, ceniących dobre rzemiosło, dbających o detal.

DENOISE nie goni ślepo za trendami. Nie stara się wpisać w każdy narzucany nurt.

DENOISE to nie moda, to postawa. Odrzucenie tego co zbędne, krótkotrwałe, niesprzyjające dalszemu rozwojowi. To idea racjonalnego filtrowania otaczającej nas rzeczywistości, niedopuszczania wszystkiego, co zaśmieca naszą przestrzeń.

DENOISE to nie masowa produkcja. Wszystko, począwszy od projektu po produkt finalny, powstaje w niewielkiej ilości, w Łodzi. Przy pomocy zaufanych Ludzi, pomysły zrodzone w mojej głowie nabierają realnych kształtów.

Priorytety DENOISE:

+ odpowiedzialna produkcja na kanwie usług, materiałów i dodatków od lokalnych twórców i niewielkich fabryk z wieloletnimi tradycjami

+ okrojona ilościowo podaż wyhamowująca nadkonsumpcję

+ świadoma selekcja materiałów pod kątem składów, które zapewniają jakość użytkowania oraz długą żywotność produktów.

WAŻNE.
DENOISE to ubrania testowane na ludziach.
Przeznaczenie i sposób użytkowania produktów zależy wyłącznie od noszącego.

Dziękuję że tu jesteś, 
Anka.

P.S.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, robisz ciekawe rzeczy, widzisz pole do współpracy, napisz: hello@denoise.pl

DENOISE sprouted a few years ago, although in fact it was always somewhere nearby. It is the result of my previous activities: interior design, production of photo sessions, styling and graphics.

DENOISE was born out of the need for comfort, style and quality. It is addressed to people whose rhythm of life and work is not limited to time or space. For all open minds, who value good craftsmanship and care for details.

DENOISE does not blindly follow trends, and does not try to enter into every imposed trend.

DENOISE is not a fashion, it is an attitude. Rejection of what is superfluous, short-lived, unfavorable for further development. It is the idea of ​​rationally filtering the reality that surrounds us, not allowing anything that clutters our space.

DENOISE is not mass production. Everything, from the design to the final product, is made in Łódź. With the help of trusted people, ideas born in my head take real shape.

DENOISE’s priorities:

 + responsible production based on services, materials and accessories from local creators and small factories with many years of tradition

 + quantified supply slowing down overconsumption

 + conscious selection of materials in terms of compositions that ensure the quality of use and long life of the products.

IMPORTANT.
DENOISE clothes are tested on people.
The intended use and use of the products depends solely on the wearer.

Thank you for being here, 
Anka.

P.S.

If you have any questions, do interesting things, see a field for cooperation, write to: hello@denoise.pl